Saturday, October 26, 2013

The Lord's Prayer in Syriac Aramaic

Slotha d'Maran Eshoa Meshikha b'leshana d' Aramaya d' Mattai (The Prayer of our Lord Jesus the Messiah in the Aramaic Language from Matthew):

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ

ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ

ܗܒܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ

ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ

ܘܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܐܠܐ ܦܨܢ ܡܢ ܒܝܫܐ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ

Awun d'w'shamaya netkadash shmak.

Titeh malkutak nehweh tzewianak aikana d'w'shamaya aph b'araa.

Haw lan l'akhma d'suwnkanan yawmana.

W'ashawuk kab khawbain aikana d'aph khanan w'wakan l'khayawin.

W'la talan l'nesiuna ela patzan men bisha metul d'dilak hi malkuta w'khayla w'teshbuwkhta l'alam almin.

"Our Father in heaven. Hallowed be thy name.

Thy kingdom come. Thy will be done. As in heaven so on earth.

Give us the bread of our need this day.

And forgive us our offenses as we also have forgiven those who have offended us.


And not bring us into trial, but deliver us from the evil one, for Yours is the Kingdom and the power and the glory forever and ever."- Matthew 6:9-13, Aramaic English New Testament

http://www.bible-geeks.com/